czwartek, 29 grudnia 2016

Oświadczenia majątkowe części "protestantów sejmowych" - uwagi wybrane.

Rotacyjnie zajmujący salę posiedzeń plenarnych Sejmu RP opozycyjni parlamentarzyści (głównie posłowie) znaleźli się w rozterce. Na co się zdecydować? Brać pieniądze z kontestowanego przez siebie budżetu państwa w roku 2017, czy nie brać? Przesiedzieć jeszcze raptem niecałych 30 lat w celu zasiedzenia zajmowanej sali sejmowej (w której do tego czasu mógłby powstać oddział geriatryczny), czy zakończyć akcję (o wiele) wcześniej? Do testowanych pomysłów można zaliczyć także Festiwal "Piosenki Puczystowskiej", którego niemalże symbolicznym przejawem stał się występ pani posłanki Joanny Muchy:
Rozumiem, że parlamentarzystów - nie tylko zmieniających się w sali obrad plenarnych Sejmu RP - może mało interesować standard mieszkań komunalnych (w tym to, że w Finlandii lokatorom mieszkań komunalnych udostępnia się rozwiązania, o których może pomarzyć nawet masa nabywców mieszkań od deweloperów w Polsce). Parlamentarzyści powinni jednak zająć się oświadczeniami majątkowymi - zwłaszcza własnymi - bo w oświadczeniach majątkowych osób publicznych przejawia się poniewieranie artykułem 3 Ustawy o własności lokali. O problemach z oświadczeniami majątkowymi wspomniałem:

Tak stanowi artykuł 3 ustęp 1 zdanie 1 Ustawy o własności lokali (a zdanie pierwsze ma fundamentalne znaczenie dla oświadczeń majątkowych): W razie wyodrębnienia własności lokali właścicielowi lokalu przysługuje udział w nieruchomości wspólnej jako prawo związane z własnością lokali.  (Na ten temat tego przepisu napisałem wczoraj.)

Doświadczenie uczy mnie, że także ze strony parlamentarzystów jest nikłe zainteresowanie problematyką nieruchomości (którą przedstawiam na blogu p.t. "Ratujmy Grunty"). Okazuje się, że problematyka nieruchomości dotyczy osobiście osób publicznych (w tym parlamentarzystów) - przynajmniej w związku z oświadczeniami majątkowymi, których składanie wchodzi w zakres prawnych obowiązków tychże osób.

"Protestanci sejmowi" (czyli uczestnicy aktualnego rotacyjnego zajmowania sejmowej sali obrad plenarnych) w swych wystąpieniach oczekują (a często domagają się) doskonałości ze strony Prawa i Sprawiedliwości, a zwłaszcza ze strony Marszałka Sejmu. Takie żądania uzasadniają przyjrzenie się oświadczeniom majątkowym wybranych Uczestników tego (przedłużającego się) wydarzenia - w kontekście artykułu 3 ustęp 1 Ustawy o własności lokali (a zwłaszcza zdania pierwszego).
Chodzi o sprawdzenie, czy oświadczenia majątkowe tychże Posłów uwzględniają dosłownie udziały w nieruchomości wspólnej (inaczej rzecz ujmując: w nieruchomości wspólnoty mieszkaniowej). Każdy chętny może sprawdzić oświadczenia majątkowe wybranego przez siebie posła (korzystając z ich profili parlamentarnych). Zastanówmy się np. nad tym, jak wiele oświadczeń majątkowych jest (w interesującym nas zakresie) podobnie precyzyjne jak poselskie oświadczenia majątkowe pana profesora Piotra Glińskiego. Moim skromnym zdaniem, poselskie oświadczenia majątkowe (pierwsze i drugie) pana prof. P. Glińskiego są niemalże wzorcowe - co należy dodatkowo docenić przez wzgląd na niedoskonałości wzoru oświadczenia majątkowego parlamentarzysty (o czym niżej) - podobnie jak oświadczenia majątkowe pani posłanki Małgorzaty Wassermann (pierwsze i drugie); wprawdzie w oświadczeniach majątkowych tych Osób udziały w nieruchomości wspólnej wskazano w innych punktach oraz przy użyciu odmiennych określeń, ale trudno mieć o to pretensje (z uwagi na wzór oświadczenia majątkowego).

Przystąpmy do przyjrzenia się oświadczeniom majątkowym wybranych Posłów:
 1. Pan poseł Grzegorz Schetyna: Brak wzmianek o udziałach w nieruchomości wspólnej - w związku ze wskazywanymi mieszkaniami (który dotyczy zadeklarowane prawo własności).
 2. Pan poseł Ryszard Petru: Brak jednoznacznego wspomnienia o udziałach w nieruchomości wspólnej - wzmiankowane udziały we współwłasności zapewne dotyczą innego aspektu, ale całkowicie nie można wykluczyć, że (zwłaszcza w jednym przypadku) Poseł miał na uwadze (również) udziały w nieruchomości wspólnej.
 3. Pan poseł Marek Biernacki: Wprawdzie w oświadczeniach majątkowych brak wzmianki o (związanych z własnością lokalu) udziałach w nieruchomości wspólnej, ale za rzetelnością podejścia Pana Posła przemawia wspomnienie (w innym punkcie oświadczeń majątkowych) nawet o piwnicy.
 4. Pan poseł Borys Budka: Szczegółowość opisu tytułu prawnego do mieszkania przemawia za dobrymi intencjami Pana Posła - choć w oświadczeniach majątkowych brak wzmianki o udziałach w nieruchomości wspólnej.
 5. Pani posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz: Wzmianka o miejscu postojowym oraz dokładność co do paru innych zagadnień wskazują na zamiar złożenia precyzyjnego oświadczenia majątkowego, ale brak informacji o udziałach w nieruchomości wspólnej być może będzie skutkować doprecyzowującym skorygowaniem oświadczenia majątkowego.
 6. Pan poseł Andrzej Halicki: Podawanie szczegółów (szczególnie w pierwszym oświadczeniu majątkowym) wskazuje na zamiar przedstawienia dokładnych informacji, ale być może potrzebna okaże się aktualizacja (np. w związku z ewentualnymi przekształceniami dotyczącymi "mieszkania spółdzielczego").
 7. Pani posłanka Ewa Kopacz: Brakuje wzmianki o (związanych z mieszkaniem) udziałach w nieruchomości wspólnej - jednak (zwłaszcza mając w pamięci wyżej wspomnianą dobrą merytoryczną rozmowę z Panią Poseł) zakładam, że są szanse na wprowadzenie stosownej korekty (całkiem sporo osób publicznych koryguje swe oświadczenia majątkowe).
 8. Pani posłanka Joanna Mucha: Brakuje wzmianki o udziałach w nieruchomości wspólnej - związanych z mieszkaniem (chyba stanowiącym odrębny przedmiot własności); Pani Poseł wyraziła zainteresowanie tym zagadnieniem, więc zakładam, że będzie miała miejsce korekta (polegająca na doprecyzowaniu).
 9. Pani posłanka Agnieszka Pomaska: Brak wzmianki o udziałach w nieruchomości wspólnej.
 10. Pani posłanka Joanna Scheuring-Wielgus (szeroko znana z publicznego wznoszenia okrzyku: "Dość dyktatury kobiet!"): Według oświadczeń majątkowych, Pani Posłanki to zagadnienie "nie dotyczy".
 11. Pan poseł Cezary Tomczyk: Wielkie zaskoczenie - i to bardzo pozytywne; tak duża precyzja, że temu oświadczeniu blisko jest do wyżej wskazanych oświadczeń (pani posłanki M. Wassermann oraz pana posła P. Glińskiego) - wspomniano nawet o komórce (choć określenie "lokatorska" wypadałoby pominąć w przypadku prawa własności, bo właściciel nie jest lokatorem).
Odnoszę wrażenie, że niektórzy Posłowie mogli poczuć się pokonani przez wzór oświadczenia majątkowego, więc tym więcej uznania należy się tym, którzy starali się walczyć z niedoskonałością formularza. Oby przyszłe składane w przyszłości oświadczenia majątkowe były wyłącznie odpowiednio precyzyjne; być może część wcześniej złożonych oświadczeń majątkowych trzeba będzie skorygować.

Zdaję sobie sprawę z tego, że wzór oświadczenia majątkowego parlamentarzysty (stanowiący załącznik do Ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora) może utrudniać precyzyjne wypełnienie oświadczenia majątkowego, więc tym bardziej daleki jestem od "rzucania kamieniem" lub formułowania oskarżeń. Niewątpliwie jednak sam wzór oświadczenia majątkowego powinien zostać niezwłocznie (to jest bez zbędnej zwłoki) doprecyzowany - tak, by bez problemów każdy parlamentarzysta był w stanie samodzielnie wypełnić swe oświadczenie majątkowej w sposób, który nie narażałby go na odpowiedzialność karną lub zbytnią dociekliwość Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Wzór oświadczenia majątkowego jest załącznikiem do ustawy, więc szczególnie parlamentarzystom wypada proponować wprowadzenie odpowiednich zmian we wzorze oświadczenia majątkowego.

Zacytujmy (dotyczący oświadczeń majątkowych) artykuł 35 Ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (według strony):
1. Posłowie i senatorowie są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku odrębnego oraz objętego małżeńską wspólnością majątkową. Oświadczenie to zawiera w szczególności informacje o:

1) zasobach pieniężnych, nieruchomościach, uczestnictwie w spółkach cywilnych lub w osobowych spółkach handlowych, udziałach i akcjach w spółkach handlowych, o nabytym od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub komunalnej osoby prawnej, mieniu, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także o prowadzonej działalności gospodarczej i stanowiskach zajmowanych w spółkach handlowych;
2) dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu;
3) mieniu ruchomym o wartości powyżej 10 000 złotych;
4) zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały udzielone.

2. Wzór oświadczenia o stanie majątkowym stanowi załącznik do ustawy.
3. Oświadczenie o stanie majątkowym składa się w dwóch egzemplarzach odpowiednio Marszałkowi Sejmu albo Marszałkowi Senatu w następujących terminach:

1) do dnia złożenia ślubowania, wraz z informacją o sposobie i terminach zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem majątku Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego w związku z wyborem na posła albo senatora oraz z informacją o posiadaniu majątku Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego;
2) do dnia 30 kwietnia każdego roku, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, dołączając kopię rocznego zeznania podatkowego (PIT);
3) w terminie miesiąca od dnia zarządzenia nowych wyborów do Sejmu i Senatu.

4. Jeden egzemplarz oświadczenia o stanie majątkowym Marszałek Sejmu albo Marszałek Senatu przekazuje do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania posła lub senatora.
5. Informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania posła albo senatora oraz o miejscu położenia nieruchomości. Jawne informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym są podawane do wiadomości publicznej odpowiednio przez Marszałka Sejmu albo Marszałka Senatu w formie zapisu elektronicznego.
6. Analizy danych zawartych w oświadczeniach o stanie majątkowym dokonują właściwe komisje powołane odpowiednio przez Sejm albo Senat w trybie określonym w regulaminach odpowiednio Sejmu albo Senatu oraz właściwe urzędy skarbowe. Podmiot dokonujący analizy danych zawartych w oświadczeniu jest uprawniony do porównania treści analizowanego oświadczenia z treścią uprzednio złożonych oświadczeń oraz z dołączoną kopią rocznego zeznania podatkowego (PIT). Wyniki analizy przedstawia się odpowiednio Prezydium Sejmu albo Prezydium Senatu.
6a. Kontroli rzetelności i prawdziwości oświadczeń o stanie majątkowym, o których mowa w ust. 1, dokonuje Centralne Biuro Antykorupcyjne w trybie i na zasadach określonych w rozdz. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1310).
7. Oświadczenie o stanie majątkowym przechowuje się przez 6 lat.
8. Niezłożenie oświadczenia o stanie majątkowym powoduje odpowiedzialność regulaminową oraz utratę, do czasu złożenia oświadczenia, prawa do uposażenia.
9. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu o stanie majątkowym powoduje odpowiedzialność na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego.
__________________________
PS:
Gdyby ktoś chciał zobaczyć inne ładne panie (poza w/w nagraniem z gmachu Sejmu RP) w kontekście artystycznym, to proponuję obejrzenie nagrań, zaczynając od piosenki p.t. Meine Stewardess, wykonywanej przez pana Adreasa Gabaliera: